AVIZInformaţii GeneraleNoutăţiConducereaSeminare Științifice de ProfilDoctoratPublicatiiProiecteProiecte internaţionale în derulareManifestariEvenimenteConcursuri

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceLansarea cărții Roșii a Republicii Moldova, ediția III.AVIZ - 15 decembrieAVIZ - 27 noiembrie 2015Anunt privind procurarea echipamentului de laboratorAviz-Seminar Șt.Profil-30.10.2015
AVIZ
EURAXESS
EURAXESS


Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.
Teriologie, Herpetologie și Paleozoologie.


Grupul de Paleozoologie
Grupul de Paleozoologie


Entomologie și Apicultura.
Entomologie și Apicultura.


Grupul de Apicultură
Grupul de Apicultură


Parazitologie si Helmintologie
Parazitologie si Helmintologie


Hidrobiologie si Ecotoxicologie
Hidrobiologie si Ecotoxicologie


Sistematică şi Filogenie Moleculară
Sistematică şi Filogenie Moleculară


Ornitologie
Ornitologie


Ihtiologie şi acvacultură
Ihtiologie şi acvacultură


VIZITATORI
VIZITATORI


Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologiceSe anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologice
Pretendent – Elena GHERASIM
Conducător ştiinţific – Tudor COZARI, doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific – Dumitru ERHAN, doctor habilitat, profesor cercetător
Consiliul ştiinţific specializat D 06 165.05-01 din cadrul Institutului de Zoologie al AȘM
Tema tezei: RANIDELE VERZI (AMPHIBIA, RANIDAE) DIN REPUBLICA MOLDOVA: BIOLOGIA, ECOLOGIA ȘI HELMINTOFAUNA

Specialitatea - 165.05. Parazitologie
Data - 19 februarie 2016
Ora - 14oo
Local: str. Academiei 1, MD 2028, Institutul de Zoologie al AȘM, sala 352.
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:
1. Erhan Dumitru, Gherasim Elena. Trematodofauna complexului Pelophylax esculenta (Amphibia, Anura) din Codrii centrali ai Republicii Moldova. 1. Familiile Plagiorchiidae, Cephalogonimidae. Revista Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale naturii, Biologie. 2015, № 1 (81), p. 148-159.
2. Cozari Tudor, Gherasim Elena. Aspecte ale sistematicii, morfologiei și ecologiei ranidelor verzi: Analiză teoretico-sintetică. În: Mediul ambiant, 2014, № 3(75), p. 16-23.
3. Gherasim Elena. O гельминтофауне Rana ridibunda (Amphibia) в центральной зоне Республики Молдова. Материалы V Международной научно-практической конференции ”Геологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья”, 14 ноября 2014, г.Тирасполь, 2014, c. 58-61.
4. Erhan D., Gherasim E. The first presentment of the trematofauna of the Rana ridibunda and Rana lessonae (Amphibia: Ranidae) species in the central zone of Moldova. The materials of 13th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 25th – 27th of September 2014, Cluj-Napoca, Romania. Cluj-Napoca, 2014, p.829.
5. Gherasim Elena. Trematodofauna speciei Rana ridibunda (Amphibia) din zona de Centru a Republicii Moldova. Simpozion ştiinţific internaţional: 40 ani de invăţămant superior medical veterinar în Republica Moldova, 09-10 octombrie 2014. Lucrări științifice, volumul 40. Chişinău, 2014, p.150-152.
6. Gherasim Elena. Nivelul de infestare cu acantocefale a speciei Rana ridibunda Pallas, 1771 (Amphibia) din zona de Centru a Republicii Moldova. Simpozion ştiinţific internaţional: 40 ani de invăţămant superior medical veterinar în Republica Moldova, 09-10 octombrie 2014. Lucrări științifice, volumul 40. Chişinău, 2014, p.193-195.
7. Gherasim Elena, Erhan Dumitru, Cozari Tudor, Rusu Ștefan. Diversitatea taxonomică și ecologică a helmintofaunei ranidelor verzi (Amphibia, Anura) din bazinele acvatice naturale și artificiale din Codrii centrali ai Republicii Moldova. În culegerea Simpozionului ştiinţific Internaţional ,,Protecţia Plantelor - realizări şi perspective”, Chișinău, 27-28 octombrie 2015, p. 38-41.
8. Cozari Tudor, Gherasim Elena. Comportamentul reproductiv al speciilor din complexul ranidelor verzi din zona de Centru al Republicii Moldova. Simpozion Internațional consacrat jubileului de 75 de ani al profesorului Andrei Munteanu ”Valorificarea rațională și protecția diversității lumii animale”, 30-31 octombrie 2014, Chișinău, 2014, p. 50-51.
9. Gherasim Elena. Particularitățile biometrice ale speciei Rana ridibunda Pallas 1771, din zona de centru a Republicii Moldova. Tezele Conferinței Științifice Internaționale a Doctoranzilor ”Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”. 10 martie 2015. Chișinău, 2015, p. 74.

Rezumatul tezei:
1. Problematica abordată în teză constă în fundamentarea științifică a particularităților biologice, ecologice, etologice și helmintofauna ranidelor verzi din ecosistemele naturale și antropizate ale Republicii Moldova, ceea ce a condus la evaluarea structurii populaționale, elucidarea particularităților ontogenetice și stabilirea nivelului de infestare cu helminți în funcție de factorii intrinseci și extrinseci, fapt ce a permis utilizarea lor în calitate de bioindicatori ai ecosistemelor acvatice și terestre, precum și aprecierea importanței medico-veterinară.
2. Conţinutul de bază al tezei:
Materialele tezei sunt expuse în total pe 167 de pagini de text de bază și cuprinde adnotări în limba română, rusă şi engleză, introducerea, reviul literaturii, rezultatele investigaţiilor expuse în 5 capitole, concluziile generale, recomandări practice şi anexe. Bibliografia conţine 187 de surse, declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului. Conţinutul tezei este completat cu 50 de tabele, 32 de figuri și 48 de foto. Rezultatele obținute sunt reflectate în 21 de lucrări.
S-a realizat evaluarea distribuţiei spaţiale şi a efectivului populaţional al ranidelor verzi în diverse habitate naturale și antropizate, caracterizarea particularităţilor morfologice, structurii dimensionale, de vârstă şi de gen ale populaţiei speciei, evidenţierea specificului de reproducere şi al comportamentului reproductiv, identificarea particularităţilor dimorfismului sexual, cromaţiei şi comportamentului nupţial în realizara succesului reproductiv al indivizilor, precum și evaluarea stării ecologice.
S-a reflectat diversitatea helmintofaunei la amfibienii din complexul ranidelor verzi și rolul lor ca potențiale gazde definitive, intermediare, complementare și gazde-rezervor pentru un spectru larg de helminți, care parazitează, în formele adulte, organismele diverselor specii de animale domestice, sălbatice, de companie și omul.
Sunt expuse rezultatele obținute despre nivelul de infestare cu helminți a ranidelor verzi, care denotă starea ecologică a biotopurilor acvatice și aduc un aport esențial în dezvoltarea bazelor teoretice și aplicative, servind drept indicatori care permit folosirea amfibienilor ca bioindicatori ai stării ecologice a ecosistemelor.
S-a stabilit că cu majorarea impactului antropic asupra biotopurilor acvatice se modifică și diversitatea helmintofaunei. Determinarea la amfibieni a speciilor de helminți comuni pentru animale demonstrează importanța medico-veterinară a lor, precum și la cunoașterea proceselor de formare a relațiilor în sistemul parazit-gazdă, a particularităților funcționării helmintocenozelor și la evaluarea epizootică a biotopurilor acvatice, care pot servi ca bază pentru elaborarea măsurilor de profilaxie a maladiilor parazitare, precum și pentru efectuarea monitoringului ecosistemelor acvatice și terestre din Republica Moldova.
3. Principalele rezultate obţinute:
• Distribuţia spaţială şi efectivul populaţional al ranidelor verzi în ecosistemele naturale și antropizate ale Codrilor Centrali din Republica Moldova;
• Particularitățile biologo-ecologice și etologice, specificul de reproducere și de dezvoltare ontogenetică a ranidelor verzi;
• Noi rezultate privind helmintofauna ranidelor verzi în ecosistemele naturale și antropizate ale Codrilor Centrali din Republica Moldova reprezentate prin 16 specii de helminți, care aparțin la 3 clase, 8 ordine, 11 familii și 15 genuri;
• Rolul ranidelor verzi ca bioindicatori ai stării ecologice a ecosistemelor acvatice;
• Particularităţile şi nivelul de infestare a ranidelor verzi în dependenţă de factorii intrinseci și extrinseci (specie, vârstă, gen, anotimp, biotop), structura și analiza comparativă a mixtinvaziilor;
• Rolul ranidelor verzi în formarea și menținerea focarelor de zoonoze.

Secretar științific al
Consiliului Științific Specializat
doctor în științe biologice, conferențiar cercetător Ștefan RUSU

Tel. 022 73 75 11; email: rusus1974@yahoo.com